Little Richard - By The Light Of The Silvery Moon

By the light of the silvery moon
Dengan cahaya bulan keperakan
I wanna spoon
Saya ingin sendok
To my honey I'll croon love's tune
Untuk sayangku, aku akan mendengarkan lagu cinta
Honey moon, keep a-shinin' in June
Bulan madu, pertahankan shinin di bulan Juni
Your silv'ry beams will bring love's dreams
Sinar Anda akan membawa mimpi cinta
We'll be cuddlin' soon by the silvery moon
Kami akan segera di pelukan oleh bulan perak

Tags: #L #Little Richard #Amerika